عکس ساختمان عجیب در اروپا

۸ ساختمان عجیب اروپا

ساختمان عجیب در اروپا عکس ساختمان عجیب در اروپا اتمیوم، بروکسل - یکی از نمادهای باقی مانده از نمایشگاه جهانی 1985 بروکسل این سازه ی فوق العاده است که یکی از 8 ساختمان عجیب ما در اروپا می باشد. این سازه به صورت ...